Търсим сътрудничество с архитектурни бюра за разработване на проекти по части Конструктивна, ПБЗ и ПБ!

Основната част от екипа ни е съставен от инженери-конструктори. Затова се стремим към разширяване на контактите си с архитектурни бюра, с които да намерим общи интереси и да работим по съвместни проекти. Смятаме, че контактите с повече колеги са благоприятни не само от гледна точка на бизнеса, но и за взаимния опит и разнообразието на проектните задачи и решенията им.

Особен интерес за нас представляват металните конструкции, а също така и сгради, изискващи добре обмислени и обосновани инженерни решения за удовлетворяване на естетическите и функционалните изисквания. Като Ваши партньори ние се стремим да даваме добри решения, което в максимална степен запазват идеите и визията Ви.

Какво ще спечелите Вие?
  • Ще имате за партньор екип, който не просто работи по проекта за оформянето на набор от чертежи, а работи с Вас като един екип с общи цели.
  • Ще получите достъп до нашия опит, който може да е различен от опита на вашите инженери и да е по-богат в някои области - по този начин имате достъп до по-богата гама от добри решения.
  • По-голяма централизация в случай че досега практиката Ви е била различни проектанти да разработват конструкциите и ПБЗ/ПБ. Това ще намали Вашата работа по организиране на екипа и ще Ви позволи да се съсредоточите върху своите задачи за успеха на проекта.
...и какво - ние?
  • Достъп до разнообразен набор от проекти и до различна архитектурна мисъл и виждания.
  • Контакти с интересни и творчески мислещи хора, а защо не и приятели?
  • ...и още по-добро развитие като фирма и ниво на екипа.
Някои предимства от схемата, по която работим:


Представяме Ви и списък с част от обектите, върху които са работили хората от инженерния ни екип.

Свържете се с нас, за да обсъдим как да реализираме потенциала на бъдещата ни съвместна работа.